EMDR NEDİR

Sosyal fobi ve psikoloji üzerine makaleler..(Lütfen yazının kaynağını belirtiniz)
Sosyal16
Mesajlar: 26
Kayıt: 18 Eyl 2013, 10:27

EMDR NEDİR

Mesajgönderen Sosyal16 » 18 Mar 2014, 00:59

EMDR NEDİR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.
EMDR Nasıl Geliştirildi?

EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989).

O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR Protokolü

Danışan Geçmişi: Semptomlar ve sorunların kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili hedefler belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.
Hazırlık: Danışan EMDR hakkında bilgilendirilir, işlemlemeye hazır hale getirilir.
Değerlendirme: Terapist, danışanın hedef anıyı temsil eden resmi, bu resimle ilgili bugünkü negatif inancını ve duygularını, bedenindeki hislerini ve yerini ve arzuladığı pozitif inancını belirlemesine yardımcı olur.
Duyarsızlaştırma: Bu aşamaya danışanın anıyı temsil etmek üzere seçtiği resme odaklanması, negatif inancını düşünmesi, negatif duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı değişimi hissetmesi ile başlanır. Ardından danışan zihnini serbest bırakır. İçeriğini veya nereye doğru gittiğini kontrol etmeden zihninden geçen herşeyin farkına varır.

Danışan işlemleme sırasında terapistin iki yöne hareket ettirdiği parmağını gözleriyle takip eder. Danışanının zihninden geçenlere ve göz hareketlerine aynı anda dikkatini vermesinin, beynin sağ ve sol yarımküresini ilişkiye geçirdiği düşünülmektedir.

Beyin, yaşantılardan gelen bilgiyi REM uykusu (Hızlı Göz Hareketli Uyku) sırasında işler. EMDR’de uygulanan çift yönlü göz hareketlerinin benzer bir fizyolojik etkiyi, uyanıkken sağlayabildiği öngörülmektedir. Aynı zamanda, çift yönlü işitsel uyarım, çift yönlü dokunma gibi farklı uyarımlardan da yararlanılmaktadır.

Terapist her setten sonra, danışana zihninden geçenleri sorar, işlemlemeyi kontrol eder ve tüm süreçte danışana rehberlik eder. Anı ve danışanın kendisi ile ilgili pozitif düşünce ve inançları (örn: Elimden gelen herşeyi yaptım) arasında bağlantı kuruluncaya ve anı daha az rahatsızlık verir hale gelinceye kadar işleme sürdürülür.

Yerleştirme: Danışanın pozitif inancını pekiştirmek amacıyla setler uygulanır.

Beden Tarama: Danışanın bedenini taraması ve rahatsızlık veren bir duyum varsa işlenmesi sağlanır.

Kapanış: Terapist danışana geribildirimde bulunur, gerektiğinde rahatlatacak bazı teknikleri uygular, seanstan sonra neler olabileceğini anlatır. Psikolojik tepkileri hakkında kısa notlar almasını ister.

Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır. Terapist önceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca danışandan gelen yeni verileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda işlemleme süreci devam eder veya diğer anılarla çalışılmaya başlanır.

İşlenmemiş, geçmiş ve yakın zaman anı veya anıların işlenmesi tamamlandığında bugünkü rahatsızlık veren semptomlar da büyük ölçüde kaybolur. Yine de her bir semptom tekrar taranır ve gerekirse işlenir. Böylece protokolün Geçmiş ve Bugün aşamaları tamamlanır ve Gelecek aşamasına gelinir.

Terapist danışandan daha önce belirlenmiş, işlevsel olmayan tepkileri harekete geçiren her bir güncel tetikleyici durum için arzu ettiği davranışları belirtmesini ister. Terapist ve danışan beraber arzu edilen davranışların sergilendiği senaryolar hazırlar. Danışan bu senaryoları adım adım hayalinde yaşar ve rahatsızlık veren noktalarla karşılaşılırsa işlenir. Gerekirse danışana yeni bilgi ve beceriler kazandırılır. Böylece danışanlar daha önce sorun yaşadıkları durumlarla başetmeye hazır hale gelirler.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?

Sayıları 20′ye yakın kontrollü araştırma sonucunda EMDR’nin danışanların çoğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir biçimde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı görülmüştür. EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization)
Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association)
Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)
Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs)
Amerika Savunma Bakanlığı (U. S. Department of Defense)
Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı (United Kingdom Department of Health)
Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu (Israeli National Council for Mental Health)

Daha fazla bilgi aşağıdaki web sitelerinde bulunabilir:

EMDR International Association: www.emdria.org.
EMDR Europe: www.emdr-europe.org
EMDR Institute: www.emdr.com
EMDR Türkiye: www.emdr-tr.org

KAYNAKLAR:
1. Shapiro, F., Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols and Procedures, 2nd Edition, Guilford Press, Newyork, 2001.
2. Shapiro, F. , EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek, Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul, 2012.
3. Royle, L. , Kerr, C. , Integrating EMDR into your Practice, Springer Publishing Company, Newyork, 2010.
4. Parnell, L. , EMDR in the Treatment of Adults Abused as Children, W.W. Norton & Company, Newyork, 1999.
5. Kavakçı, Ö. , Ruhsal Travma Tedavisi için EMDR, HYB Basım Yayın, Ankara, 2012.
6. EMDR Treatment and Training Manual / Level 1, EMDR Institute.Inc,2002 (Türkçe’si yayımlanmamış metin,DBE).
7. EMDR Treatment and Training Manual / Level 2, EMDR Institute.Inc, 2002 (Türkçe’si yayımlanmamış metin, DBE).
8. Facilitator Guidelines, Policies and Training Handbook, EMDR Institute.Inc, 2002 (Türkçe’si yayımlanmamış metin, DBE).
9. EMDR as an Integrative Psychotherapy Approach, Edited by Shapiro F., American Psychological Association, Washington, DC, 2002.
10. Grand, D., Işık Hızında Duygusal İyileşme – EMDR, Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul, 2005.
11. Professional Brosure; EMDRIA (EMDR International Association) Press, 2005.
12. Ören, E., Solomon, R. , EMDR Therapy: An overview of ist Development and Mechanisms of Action, Ç: Önder Kavakçı, EMDR Türkiye E-Bülteni, Sayı 2, Ocak 2013.

Kullanıcı avatarı
Buzdolabı
Mesajlar: 40
Kayıt: 24 Oca 2014, 01:03
Konum: İstanbul

Re: EMDR NEDİR

Mesajgönderen Buzdolabı » 23 Mar 2014, 18:58

Bu EMDR yöntemini ben 3 seans gördüm. Evet etkili.
İlk başta psikologum kalemi göz hizasında oynatarak takip etmemi söylemişti ben odaklanamadım. Sonra kalemi dizlerime vurarak terapiye başladık. En çok kaçındığın bir ortamı hayal ediyorsun. Yaklaşık her 45 saniyede bir psikolog neler hissettiğini soruyor. İster istemez korkuların, fobilerin anlık tepkilerinle vs. ortaya çıkabiliyor. Yoğun düşüncelerinden dolayı bazen kalemin hızına yetişemeyip kısa süreli dalgınlıklar yaşadığımı fark ettim. Psikolog zaten bizi izlediği için o daha iyi analiz ediyor doğal olarak.
Tedaviyi yarıda bıraktım gereksiz kaygılardan, maddiyattan. Ama sosyal fobi için uygulamalar yapmadığım sürece böyle devam edecektim ve gitmenin de bana bir faydası olmayacaktı. Çünkü her şey bende bitiyordu. Bunun için EMDR sayesinde iyileşmeyi düşünmek yanlış olur. EMDR bunun bilincine varmama yardımcı oldu diyebilirim.
Kendimizce somut başarı kazanmadığımız sürece bu sözde hastalık devam edecek.
Terapiye devam eden veya terapi sayesinde iyileşen, iyileşme gösterenler varsa yazılarıyla çok yardımcı olur.
..kader dediğimiz aslında yaşantımızın ön hazırlığıydı
kaderi keder yapandı bizim kendi benliğimiz...


bir buzdolabı yazısı

Kullanıcı avatarı
Buzdolabı
Mesajlar: 40
Kayıt: 24 Oca 2014, 01:03
Konum: İstanbul

Re: EMDR NEDİR

Mesajgönderen Buzdolabı » 23 Mar 2014, 20:26

Zaten terapiden çıktığımda rahatlıyordum. Fakat ertesi gün her şey yine aynı oluyor veya daha da beteri.
Yani bu terapinin 'işe yarayacak ben bu hastalığı yeneceğim!' düşüncesini doğurduğunu ama seni iyileştirmediğini söylüyorsun değil mi yanlış anlamıyorsam?

edit: imla
..kader dediğimiz aslında yaşantımızın ön hazırlığıydı
kaderi keder yapandı bizim kendi benliğimiz...


bir buzdolabı yazısı

Kullanıcı avatarı
Buzdolabı
Mesajlar: 40
Kayıt: 24 Oca 2014, 01:03
Konum: İstanbul

Re: EMDR NEDİR

Mesajgönderen Buzdolabı » 25 Mar 2014, 23:39

bakankör yazdı:
Buzdolabı yazdı:Zaten terapiden çıktığımda rahatlıyordum. Fakat ertesi gün her şey yine aynı oluyor veya daha da beteri.
Yani bu terapinin 'işe yarayacak ben bu hastalığı yeneceğim!' düşüncesini doğurduğunu ama seni iyileştirmediğini söylüyorsun değil mi yanlış anlamıyorsam?

edit: imla


Sadece bu değil hepsi için kesin fikrim bu.
Bu tür terapiler seni kendi kişiliğinden uzaklaştırıyor başka biri olma yoluna giriyorsun ve sadece geçici.
Çözüm ilaç ama sürekli ilaç kullanmamız gerekiyor bu da tedavinin masallarda olduğunu gösteriyor.
Belki bir gün tıp gelişir 1 ay ilaç kullanarak tamamen iyileşiriz ama şu an inanmıyorum.


Çözüm ilaçta değil, yardımcı olabilir ancak. Yani sadece ilaçla nereye kadar üstüne başka hastalıkta kazandırması da olası. Korkunun üstüne gidildikçe etkisi azalıyor illaki fakat bireysel olarak yapmak her zaman gerçekleşmeyeceği için sanırım en iyisi grup terapisi. Onun da fiyatları epey yüksek arkadaş...
..kader dediğimiz aslında yaşantımızın ön hazırlığıydı
kaderi keder yapandı bizim kendi benliğimiz...


bir buzdolabı yazısı

Sosyal16
Mesajlar: 26
Kayıt: 18 Eyl 2013, 10:27

Re: EMDR NEDİR

Mesajgönderen Sosyal16 » 25 Nis 2014, 22:51

Çözüm psikoterapi yöntemleri farklı terapi yöntemlerini denemenizi öneririm. Şu yazıya gözatmanızı öneririm.

http://www.bursapsikologum.com/Bursa-Pa ... -EMDR.html

xact
Mesajlar: 523
Kayıt: 25 Eyl 2015, 12:05

Re: EMDR NEDİR

Mesajgönderen xact » 08 Kas 2015, 10:39

Prof. Dr. bana emdr'yi takıntılarım için yapmıştı İlaçla beraber takıntılarım iyice azaldı.

ferrari
Mesajlar: 3
Kayıt: 18 Ağu 2016, 11:38

Re: EMDR NEDİR

Mesajgönderen ferrari » 04 Eki 2016, 14:06

şu an emdr ve ilaçla tedavi oluyorum, emdrnin etkinliği çok fazla olmasada rahatlatıyor ve drla konuşmalarımızında faydası oluyor, ilaçla birlikte üzerine gitmek daha faydalı oluyor


“Makaleler” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir